Kancelaria Biegłego Rewidenta

dr Ernest Podgórski

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Wykonujemy badania i przeglądy sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości, jak i standardów międzynarodowych. Specjalizujemy się w pracach dla sektora publicznego oraz prywatnego.

Badanie sprawozdań finansowych naszych Klientów wymaga od nas doświadczenia, szerokiej wiedzy orai zaangażowania, ale przede wszystkim rzetelności i sumienności.

Jednym z celów, jaki stawiamy sobie w codziennej pracy, jest udzielanie pomocy oraz wskazówek w ostatecznym sporządzeniu sprawozdania, aby oddawało ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki.

Dodatkowo wskazujemy także obszary podwyższonego ryzyka, co ma bezpośredni wpływ na prowadzenie przez naszych Klientów działalności nastawionej na sukces.

Usługi dotyczące badań sprawozdań finansowych obejmują w szczególności:

  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • Badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR),
  • Badania due diligence.